ประเพณีทำขวัญข้าว
 

         ประเพณีทำขวัญข้าว เป็นประเพณีและพิธีสำคัญของชาวนา เพื่อเป็นการขอบคุณแม่โพสพ (เทวดารักษาข้าว) ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา เมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวแล้ว จะเหลือข้าวไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญข้าว และไปเกี่ยวข้าวที่เหลือนำเข้าบ้านเป็นการเชิญแม่โพสพ โดยผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นผู้ทำพิธีเชิญขวัญข้าว และเจ้าของยุ้งข้าวจะต้องไปจับที่ยุ้งและพูดว่า “เต็มยุ้ง เต็มยุ้ง”

         การรับขวัญข้าวจะมี 2 พิธี คือ

         รับขวัญข้าวจากนามาเข้าลาน มีการกล่าวอัญเชิญแม่โพสพด้วย

         รับขวัญข้าวเข้ายุ้ง เป็นการนำข้าวมาเก็บเข้ายุ้งไว้ขายไว้กิน ผู้เฒ่าผู้แก่จะเป็นคนทำพิธี และจะต้องไม่พูดกับใครเลย เก็บรวงข้าวที่ตกหล่นในนาแล้วกล่าวเชิญแม่โพสพเข้าลาน ผู้เชิญจะพูดกับแม่โพสพเท่านั้น โดยพูดแต่ สิ่งที่ดี พูดไปจนมาถึงยุ้งแล้วเอาข้าวที่เก็บมาเข้ายุ้ง เป็นอันเสร็จพิธี