ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
 
 
 
 
 
แผนที่สถานที่ตั้ง

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก เว็บบอร์ด รับสมัครสอบนายสิบทหารบก
รับสมัครสอบนายสิบทหารบก
Post Name : e20zsy
Type : สมาชิกเว็บ
Post :3
Comment : 0
Post date : 29/1/13 - 5:53:pm
view 651 Comment 1
[size=14pt][font=arial][b][color=red]สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 กรมยุทธศึกษาทหารบก[/color]  ประกาศรับบุคคลเข้ารับราชการ นักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร ๑ ปี และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบหลักสูตร ๑ รับสมัครสอบ ตั้งแต่  วันที่ 13 ธ.ค.- 24 ก.พ.56  เป็นต้นไป    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ผู้ที่ประสงค์หรือเพื่อนๆคนไหนสนใจ สมัครสอบนายสิบ ทบ. 2556 กรมยุทธศึกษาทหารบก สามารถดูรายละเอียดข้างล่างได้เลย
.....[color=red]ประเภทของผู้สมัครสอบนายสิบทหารบก[/color] 2556 
- ๑.๑ บุคคลพลเรือน ชาย อายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๒ ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี ๒๕๕๖ ยกเว้น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสารองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สาหรับผู้ที่มีอายุ ๒๑ และ ๒๒ ปี ( เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสาคัญ ( แบบ สด.๘ ) หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ( แบบ สด.๔๓ ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจาการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ  สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๒ ทหารกองประจาการ อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๓ พลทหารประจาการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒ )- สาเนาคู่ฉบับ -สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๔ ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจาการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๓๒)
......[color=red]หลักฐานการสมัครสอบนายสิบทหารบก[/color] 2556
 ๑ [color=green]ใบสมัคร[/color]
 - ๑.๑ ใบสมัครสีขาว สาหรับ บุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้นสมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๒ ใบสมัครสีฟ้า สาหรับ ทหารกองประจาการ พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครผ่านต้นสังกัด หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด ๓๒๐x๒๔๐ ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก และรวบรวมเป็นหน่วย ใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมการ )สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๓ ใบสมัครสีเหลือง สาหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
๒ [color=green]ประกาศนียบัตร[/color]
หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖หรือเทียบเท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม ( กรณีขอใช้สิทธิ )
......[color=red]กำหนดการสมัครสอบนายสิบทหารบก[/color] 2556
 ๑ [color=green]การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร[/color]
 - ๑.๑ ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่ายสมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๒ พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖- ณ กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๑.๓ กรุงเทพมหานคร จาหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก- ระหว่าง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( เว้นวันหยุดราชการ ) - ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
 ๒ [color=red]การรับสมัคร[/color]
- ๒.๑ [color=red]พื้นที่ส่วนภูมิภาค[/color]
- วันที่ ๒๐ – ๒๒ ม.ค. ๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ ๒๔ – ๒๕ ม.ค. ๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ ๒๙ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
- วันที่ ๓ – ๔ ก.พ. ๕๖ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ ๙ – ๑๑ ก.พ. ๕๖ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- วันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๖ ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพรสมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๒.๒[color=red] พื้นที่ กรุงเทพมหานคร[/color]
- วันที่ ๑๖ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
  ๓ [color=red]การสอบคัดเลือกภาควิชาการ[/color]
- ๓.๑ วันเสาร์ที่ ๙ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๓๐๐ ( บุคคลพลเรือน ) ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ๒ วิทยาเขตบางนา สมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
- ๓.๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๓๐๐ ( ทหารกองประจาการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพราน )ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมากสมัครสอบนายสิบทหารบก 2556 สมัครสอบนายสิบทบ. 2556  สมัครสอบนายสิบ
  ๔ [color=red]ประกาศผลสอบภาควิชาการ[/color]
  วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com หรือโทรศัพท์หมายเลข ๑๙๐๐ ๘๘๘ ๕๒๒ นาทีละ ๖ บาท ทั่วประเทศ
 ๕ [color=red]การสอบสัมภาษณ์[/color]
 ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย- ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ
 ๖ [color=red]ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย[/color]
 วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com[/b][/font][/size]
Post Date: 29/1/13 - 5:53:pm IP : 223.205.119.173
หน้า   1 
ความเห็น : 0   Re#รับสมัครสอบนายสิบทหารบก
Re#รับสมัครสอบนายสิบทหารบก
หมำ
ขอบคุณ

------------------------------------------------------

Gclublroyal1688 l Holiday palace l
Post Date: 22/10/13 - 9:57:am IP :
หน้า   1 
แสดงความคิดเห็น
ผู้เขียน
Email :
รหัสความปลอดภัย >> กรอกคำตามรูปภาพด้านบน
   
 
 
| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ทำเนียบสมาชิก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | กิจกรรมชมรมบางปูสัมพันธ์ | ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธ์© 2552 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางปูสัมพันธ์ 144.9875 MHz จังหวัดสมุทรปราการ
81/6-7 ซอย ฟอกหนัง ก.ม 30 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
ออกแบบและพัฒนาโดย E20LFW โทรศัพท์ (02) 703-9212, (02) 703-9999 แฟกซ์ (02) 703-9920